Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)
(ТЕХНІК)

 • РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

 

   

 • МОЛОДШІ СПЕЦІАЛІСТИ
  • Автомобільний транспорт
  • Інформаційна, бібліотечна, та архівна справа (офіс-менеджер)
  •  

    • ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ (МЕНЕДЖЕР)
   • Загальна характеристика професії

   Менеджер - висококваліфікований спеціаліст з організації управління і одна з найбільш популярних професій на сьогоднішній день. Це професіонал найвищої кваліфікації в сфері уп­равління економікою, що відмінно роз­бирається в правових і господарських справах, здатний знаходити стра­тегічно точні управлінські рішення в найскладніших обставинах. Але головне - менеджер повинен уміти так керувати людьми, щоб вони захотіли і змогли повністю розкрити свій можливий потенціал.

   Управління починається з малого - уміння усвідомити свою мету, ро­зуміти і адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, своєчасно і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси та ін. Людей, які здійснюють функції управління у рин­ковій системі відношень, називають менеджерами.

   Не володіючи власністю, маючи знання в широкому діапазоні галузі, включаючи економіку, бізнес, соціаль­ну психологію, менеджери володіють реальною владою з управління вироб­ництвом. Вони здійснюють управління господарством ринкового типу.

   На початку становлення індустрі­ального суспільства менеджери здійс­нювали управління об'єктами влас­ності в інтересах їх власників. З роз­витком виробництва і професіо­налізації кадрів управлінська діяль­ність стає самостійною функцією. Во­на набуває атрибутів первинності і відносно до власника. Свого апогею розвиток менеджменту та підняття ролі менеджера досягло в умовах рин­кової економіки, де менеджер набув самостійності і незалежності від влас­ника капіталу.

   В поняття "вітчизняний менеджер" вкладають різний зміст. Найчастіше під ним розуміють особливий тип ефективного управлінця в нових еко­номічних умовах господарювання або управлінця, на якого покладено права і відповідальність за рішення організа­ційних і фінансових проблем.

   Управлінська діяльність менеджера може розглядатися як самостійна діяльність, яка включає в себе цілесп­рямований вплив на людей, щоб вони працювали для досягнення цілей ор­ганізації. Вона включає чотири основні взаємопов'язані функції: планування, організація, мотивація і контроль. Ці функції об'єднуються такими процеса­ми, як комунікація (спілкування, обмін інформацією) і прийняття рішення.

   Планування опирається на мету організації і на те, що треба робити, щоб ця мета була досягнута.

   Менеджер повинен вирішити три основні питання:

     • де ми знаходимося сьогодні (оцінка реальних можливостей з урахуванням зовнішніх і внут­рішніх чинників);
     • куди ми хочемо рухатися;
     • як ми збираємося це робити.

   Організаторська функція менеджера полягає у створенні певної організаційної структури. Роботу в організаторських структурах виконують люди. Тому другим важливим аспектом організаторської функції є визначення того, хто має виконувати конкретну роботу.

   Очевидно, що гарно зіставлені пла­ни і найдосконаліша організаційна структура не матимуть ніякого сенсу, якщо люди не захочуть виконувати необхідну роботу.

   Мотиваційна функція менеджера і полягає в тому, щоб люди виконували необхідну роботу відповідно з делегованими їм правами і обов'язками згідно з планом. Створення позитивної мотивації - найважливіше завдання сучасного менеджера.

   Тісно пов'язана з плануванням функція контролю. Менеджер повинен встановити:

     • стандарт - точне визначення цілей, які повинні бути досягнуті і в конкретний строк;
     • виміряти те, що досягнуто і порівняти з тим, що очікувалося;
     • дії, які здійснюються для корекції наявних відхилень.

   Всі перелічені функції менеджера потребують обміну інформацією і прийняття рішень. Обмін інформацією в організації проходить по каналах формальних і неформальних структур. Значною частиною інформації люди обмінюються у спілкуванні, яке є ко­мунікативним процесом.

   Прийняття рішень менеджером - це в основному інтелектуальна праця. За одиницю часу він іноді створює значно більшу вартість, ніж фізична праця.

   Прийняття рішення менеджером - це вибір того, як і що планувати, організовувати, мотивувати і контролювати. Саме це складає основний зміст діяльності менеджера.

   Головна мета роботи менеджера полягає у забезпеченні виконання роботи конкретними людьми, перетворення ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, інформації у бажаний прибуток, що отримає фірма.

   Для успішного виконання своїх обов'язків менеджеру необхідні знання:

     • постанов і розпоряджень;
     • законодавчих актів, що стосуються підприємницької діяльності та організації бізнесу;
     • порядку розробок бізнес-планів, перспективних та поточних планів підвищення ефективності бізнесу;
     • технології конкретного підприємства;
     • технічних характеристик продукції, що випускається;
     • технічних засобів управління;
     • методів господарювання та управління підприємством в умовах ринкової економіки.

   Крім того, він повинен знати:

     • основи економіки;
     • основи фінансів;
     • основи маркетингу;
     • основи бухгалтерії;
     • основи психології;
     • основи ділового адміністрування;
     • організації і управління виробництвом;
     • основи безпеки підприємництва;
     • принципи роботи банків, бірж, фінансових органів.

   Менеджер для успішної професійної діяльності повинен уміти:

     • здійснювати планування і прогнозування діяльності фірми, підприємства;
     • розробляти заходи з постійного вдосконалення системи управління бізнесом;
     • аналізувати стан та виявляти причини недоліків діючих систем управління;
     • здійснювати заходи щодо ліквідації недоліків;.
     • виділяти головні цілі діяльності і шляхи досягнення поставленої мети;
     • працювати з людьми і організовувати їх діяльність;
     • управляти собою;
     • свідомо йти на обдуманий ризик;
     • приймати нестандартні рішення.

   Менеджерам доведеться сприяти переорієнтації і структурній перебу­дові економіки відповідно до нових уявлень і вимог, а це можливо тільки в тому випадку, якщо на чолі сучасної фінансово-господарської діяльності стоїть висококваліфікований менед­жер, який вільно орієнтується в ринко­вих лабіринтах.

   • Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці

   Менеджер працює, як правило, в закритому приміщенні з побутовим мікрокліматом, а також за його межами. Форма організації роботи індивідуальна. Робочий день менеджера ненормований, нерідко бувають відрядження.

   За ступенем важкості професійна діяльність менеджера належить до напруженої розумової праці, з нерідко виникаючими стресовими ситуаціями, які потребують оперативних рішень, пов'язаних з ризиком.

   Обмежень за віком і статтю немає. Менеджерами можуть успішно працювати як жінки, так і чоловіки.

   В основному завантажений слуховий, зоровий і руховий аналізатори.

   Висока відповідальність, пов'язана з ризиком, висока напруженість розумової праці іноді призводять до нервового перевантаження.

   • Вимоги професії до особистості працівника

   Професійна діяльність менеджера відбувається в умовах нестійкого середовища, він постійно зайнятий аналізом ситуації і прогнозуванням визначення ступеня ризику. Тому більше до цієї професії підходять люди з помірно сильною і рухливою нервовою системою. Йому повинен бути притаманний:

     • аналітичний і творчий склад розуму;
     • широкий кругозір;
     • добре розвинений невербальний інтелект;
     • висока загальна культура.

   Для успішної організаторської діяльності менеджеру необхідні особливі якості, властивості і здібності. Основними з них є:

     • практичність розуму (здатність застосовувати знання, життєвий досвід у різних ситуаціях);
     • комунікативність;
     • глибина розуму (здібність доходити до сутності явищ, бачити їх причи­ни, наслідки, виз­начати головне);
     • актуальність;
     • наполегливість;
     • самовладання.

   Для менеджера досить важливо володіти специфічною організаторською властивістю, яку можна назвати організаторським чуттям. Під ним розуміється здатність менеджера швидко і глибоко вникати в психологію іншої людини, легко визначати, на що здатний той, чи інший працівник, легко уловлювати зміни у взаємовідносинах у колективі, уміло групувати людей залежно від їх симпатій і антипатій.

   Менеджер повинен володіти емпатійними почуттями, умінням поставити себе на місце іншого і пережити його стан. Золоте правило менеджера: "Турбуйся про своїх клієнтів і працівників, а ринок потурбується про тебе".

   Менеджер повинен бути компетентною і високо ерудованою людиною, володіти високим ступенем упевненості в собі, талантом стратегічного мислення, умінням надихати підлеглих на реалізацію ідеї.

   Потреба поетапно оперувати вели­кою кількістю різноманітної інформації вимагає від менеджера хорошої опе­ративної і довготривалої пам'яті. Йому постійно в роботі потрібні високий рівень розвитку комунікативних і ор­ганізаторських нахилів, сила волі, принциповість, вимогливість, емоцій­на врівноваженість і добра регуляція психічних процесів.

   Стриманість і розкутість, вимог­ливість і критичне ставлення до себе, впевненість у собі і наполегливість, су­ворість і почуття гумору, дисципліно­ваність і зневажання вузьких бюрокра­тичних рамок, знання технології і по­долання залежності від технічних дрібниць - все це поєднується в осо­бистості професійного менеджера.

   • Професійне навчання

   Початкову кваліфікацію можна отримати у спеціальних коледжах, навчальних центрах.

   На навчання приймаються особи незалежно від віку і статі, за наявності загальноосвітніх знань з предметів: математики, рідної та іноземної мов, суспільствознавства, інформатики, основ держави і права.

   Менеджер повинен бути фізично витривалим. Можна сказати, що менеджер поєднує у собі якості психолога, педагога і психотерапевта. Для цього йому потрібні знання:

     • психологічних особливостей людини, які допомагають розібратися в її особистості, адекватно оцінити її стан, настрій, поведінку;
     • знання тих перешкод, бар'єрів, які заважають правильному сприйманню і оцінці іншої людини;
     • вміння адекватно емоційно відгукнутися на психологічний стан людини, її поведінку, вміння вибирати відносно до кожного таку форму спілкування, яка б відповідала його індивідуальним особливостям;
     • знання і вміння дотри­муватися етикету як проявлення внутрішньої поваги до інших людей.

   Менеджер повинен уміти залучати кожну людину до такої справи, де найліпшим чином можуть проявитися особливості її інтелекту, характеру.

   За класифікацією професій менед­жер належить до професій типу "людина - людина".

   Успішно працювати менеджером зможе той, образно кажучи, хто зуміє запрягти разом "коня і тремтливу лань".

   • Протипоказання до навчання та професійної діяльності

   Робочий ритм професійної діяль­ності менеджера сповнений напруже­ністю і різними подіями, тому працюва­ти за цим фахом протипоказано лю­дям, які страждають захворюваннями нервової та серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату, мають де­фекти мови.

   Унеможливлює заняття такою ді­яльністю неврівноваженість, некому­нікабельність, дратівливість, конф­ліктність.

   • Заробіток та перспективи зайнятості

   Заробітна плата менеджера визна­чається штатним розписом. Залежить від рівня кваліфікації. Існують різні надбавки за стаж, професійну компе­тентність, різні доплати, премії.

   Можлива робота в комерційних структурах, де заробітна плата обумовлюється контрактом при прийомі на роботу. Вона досить висока і є комерційною таємницею.

   Розвиток ринку приводить до створення десятків сотень дрібних та се­редніх підприємств і господарських організацій, основу яких складає діяльність менеджера. Тому потреба в спеціалістах цього фаху буде постійно збільшуватися.

   Потреба в професійних менедже­рах настільки велика, що їх навчанням посилено займаються не тільки в нашій країні, але й за кордоном.

   Створюється мережа центрів з підготовки менеджерів, бізнес-школи, вводяться додаткові дисципліни в програми управління вищих навчальних закладів.

   Накопичений вітчизняний і зарубіж­ний досвід показує, що майбутніх уп­равлінців слід починати готувати ще в школі, створюючи спеціальні класи, факультативи, бізнес-коледжі та ін.

   Навички спілкування з людьми, ши­рокий кругозір, толерантність, знання економіки, психології, роботи бірж, банків, фінансових органів, права на­дають широкі можливості для про­фесійного зростання та подальшої кар'єри. Є широкі можливості зайнят­тя підприємницькою діяльністю.

   Можна працювати брокером, маркетологом, соціологом, ділером тощо.

   Ризик безробіття невеликий.