Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

Image 01

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (ННЦ ПТО НАПН України) створено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 420 "Про створення Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти" та Постановою Президії Академії педагогічних наук України від 20 грудня 2001 року як її структурний підрозділ з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері послуг, а також експериментальної перевірки результатів досліджень з проблем педагогіки і психології в галузі професійної освіти.

Цей Центр є першим і унікальним навчально-науковим закладом в структурі Академії педагогічних наук України, метою діяльності якого є:

 • формування     національного висококваліфікованого кадрового потенціалу для сфери послуг шляхом надання середньої та вищої освіти (у межах акредитації), підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки;
 • виховання  гармонійно  розвиненої  та  національно  свідомої особистості;
 • проведення прикладних наукових досліджень та експериментальна перевірка розроблюваних Національною академією педагогічних наук програм, проектів, прогнозів, різноманітних засобів і технологій для науково-методичного забезпечення потреб професійно-технічної освіти.

Об'єктом діяльності Центру є система середньої та вищої професійно-технічної освіти у сфері послуг, предметом діяльності - теорія і практика надання професійно-технічної освіти з опорою на національний і світовий досвід та наукові результати Академії педагогічних наук України.

Досягнення головної мети, у межах визначених об'єкта та предмета, забезпечується шляхом упровадження таких видів діяльності:

 • освітньо-професійна;
 • науково-дослідна;
 • науково-виробнича;
 • спортивно-виховна;
 • видавнича;
 • торговельна

В теорії усі економічні блага прийнято поділяти на матеріально-речові та послуги. Під "послугами" розуміють різноманітні види діяльності, яка здійснюється з метою задоволення численних потреб фізичних та юридичних осіб. Послуги, залежно від їхнього характеру, поділяють на "невиробничі" і "виробничі" – послуги невиробничого і виробничого характеру. Останні забезпечують і забезпечуються виробничою інфраструктурою. Послуги надаються у порядку основного або неосновного виду діяльності. Промислові підприємства реалізують та надають свої послуги найчастіше у вигляді доповнення до своєї основної виробничої діяльності.  Тому відмінність між матеріально-речовим промисловим продуктом і наданням послуг виробничого характеру є досить умовною, що призводить до дискусій щодо їхньої класифікації.

В широкому розумінні до сфери послуг як такої  відносять надзвичайно важливі і масштабні види людської діяльності – медицину, освіту, торгівлю, банки, юриспруденцію. Це види і сфери людської діяльності, які невіддільні від поняття і категорії "послуг" – медичні послуги, освітянські послуги, торгівельні послуги, банківські послуги, юридичні послуги. Але не менш важливими і масштабними є такі види діяльності як "житлове будівництво", "ремонт і технічне обслуговування", галузі перевезень, розгалужена мережа зв'язку,  все зростаюча інформаційна служба, комунальне і готельне господарство, спорт і туризм як величезні і самостійні види людської діяльності, страхова сфера і сфера побуту.

В кожній з перелічених сфер діяльності надаються найрізноманітніші послуги – страхові і побутові, послуги в туристичному чи готельному господарстві, в спортивній сфері. Коли ж торкнутися кожної з названих сфер діяльності окремо – то з'ясується, що служба перевезень включає і авто і авіапослуги,  і послуги морського чи річного фрахту, і залізничні перевезення, в мережу зв'язку маємо включити пошту, телеграф, телефон, радіо і телебачення, а сфера юридичних послуг обіймає нотаріат, адвокатуру і всю розгалужену судово-правову систему.

Прикметною особливістю розвитку сфери послуг в структурі різних видів людської діяльності є надзвичайно високі і випереджаючи темпи її розвитку у порівнянні, скажімо зі сферою матеріального виробництво тобто з  галузями які прийнято відносити до суто матеріальних – промисловість, сільське господарство, будівництво, лісництво чи гірнича діяльність. Цю основоположну тенденцію треба брати до уваги як імператив подальшого розвитку.

Сфера послуг розвивається темпами, які перевищують темпи розвитку виробництва. В економічно розвинутих країнах обсяг виробництва у сфері послуг у 2 -З рази перевищує обсяг у виробничій сфері. Сфера послуг в Україні уже сьогодні у своєму розвитку перевищує сферу виробництва (зокрема, торгівля, обслуговування та ремонт автомобілів, побутової техніки, громадського харчування, транспортне обслуговування, отримання та обробка інформації та інше).Можна з впевненістю стверджувати, що на сьогодні переважна більшість населення України має робочі місця у тій чи іншій сфері послуг. Кожна з цих сфер потребує фахівців різного рівня та напрямку щодо фаху. До всіх фахівців - як за фахом, так і за рівнем кваліфікації - у сфері послуг висувається одна загальна вимога-мати достатню теоретичну та практичну підготовку у сфері обслуговування споживачів, тобто, знати сервісні технології. Обумовлена ця вимога у меншій мірі наступними факторами:

 1. Будь-яка послуга незалежно від сфери діяльності включає в себе обслуговування споживачів (якраз для виконання цієї роботи треба мати та застосовувати сервісні технології);
 2. Ми маємо всього 10-річний досвід роботи у напрямку застосування сервісних технологій, а цей період для такої роботи можна назвати початковим станом (протягом 70 років за умов дефіциту проблема споживача для  нас просто не існувала);
 3. Фахівець сфери послуг має бути підготовленим не лише у напрямку своєї спеціальності (наприклад, ремонт та обслуговування автомобілів),але й у напрямку сервісних технологій, тобто, обслуговування споживачів.

Виходячи з цих аргументів, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України поряд з предметними технологіями має розробляти, та впроваджувати наукове, методичне та учбове забезпечення навчального процесу стосовно сервісних технологій незалежно від видів послуги. Ці питання у нашій педагогічній науці, в теорії маркетингу, економічних науках, психології, теорії поведінки споживачів розроблені у недостатній мірі, та потребують подальшого розвитку у наукових дослідженнях, узагальнення передового досвіду, методичному забезпечені, написанні підручників, навчальних посібників, монографій та впровадження їх у навчальний процес з метою подальшого впровадження безпосередньо у виробництво.

Основні напрямки роботи з сервісних технологій - це ті, що спрямовані на забезпечення максимального рівня задоволення споживачів. Ці напрямки мають бути у подальшому представленими у вигляді програм наукових досліджень, планів видання наукової, учбової та методичної літератури, впровадження нових та удосконалення існуючих курсів дисциплін навчальних закладів різного рівня акредитації. У кінцевому результаті ННЦ ПТО НАПН України має послідовно нарощувати свій потенціал у напрямку створення теорії та практики застосування сервісних технологій у всіх сферах діяльності, що пов'язані з наданням послуг споживачам.

Особливості діяльності новоствореного Центру  пов'язані також з особливостями новітньої епохи "ХХІ столітті і нового тисячоліття" , а також конкретними умовами розвитку України і конкретикою обраної спеціалізації Центру.

Оскільки головним призначенням Центру є надання професійної освіти у сфері послуг, Концепцію найперше визначають зазначені вище особливості.

Прийдешнє ХХІ століття вчені і прогнозисти визначають як "техно-інформаційно- інтелектуальну еру" в розвитку людської цивілізації. Минулися часи, коли початкові чи середні заклади професійної освіти надавали примітивні навички і знання в обраній спеціалізації, а отримання справжньої майстерності покладалося на впертись і наполегливість самого майбутнього  працівника. Сучасна епоха потребує всебічно розвиненого – розумово, культурно, фізично, інтелектуально – фахівця в обраній ним спеціальності. За висновками провідних зарубіжних дослідників (П.Друкер, Д.Гелбрейт) епоха "масового виробництва" вже забезпечила в розвинутих країнах Заходу задоволення потреб, так би мовити , "фізичного існування"(ці потреби задовольняються матеріальною сферою виробництва і людської діяльності). Але, як відомо, "не хлібом єдиним живе Людина". В сучасних умовах все більшого значення набуває задоволення найрізноманітніших потреб, пов'язаних з їх задоволенням кожної і конкретної  Людини в її самореалізації, пов'язаних з її особистістю, і соціальним статусом (ці потреби задовольняють перелічені вище види діяльності у сфері послуг). Західні дослідники (економісти, соціологи, статистики) вважають, що "соціальний статус людини" найбільше виражають три ознаки – престиж професії,  рівень доходу і рівень освіти.

Однією з сучасних ознак "сучасності країни" є професійно-освітній рівень її населення: чим він вище, тим вищий "соціальний капітал нації", тим вищу сходинку займає країна в ієрархії "коефіцієнту людського розвитку", за стандартами ООН та міжнародних організацій. Наша країна, у свій "перебудовний період" позбулася зовсім непоганого місця в світовій ієрархії і зайняла зовсім непрестижне місце серед слаборозвинених країн. Перебудову українського суспільства на принципово нових соціально-економічних засадах зумовлює необхідність докорінного реформування системи професійної освіти, зокрема у сфері послуг. Ринкові умови і особливості сучасного ринку праці висувають принципово нові вимоги до майбутніх фахівців і спеціалістів. Сьогодні відбувається стрімке оновлення обладнання і технологій, потрібний високий рівень професійної компетенції, ринок праці вимагає від працівника мобільності та інформованості. В цих умовах важливого значення набуває економічна підготовка, певні управлінські навички, не говорячи вже про фахову майстерність.

До основних функцій Центру належать:

 • освітньо-професійна у сфері послуг відповідно до Державних стандартів освіти, видів ліцензій на освітню діяльність та рівня акредитації;
 • науково-дослідна у сфері методологічного, теоретичного і методичного забезпечення освітньо-професійної, навчально-виробничої, навчально-виховної та
 • спортивно-виховної діяльності Центру;
 • навчально-виробнича у сфері послуг, що здійснюються на основі сучасних технологій, відповідно до Державних стандартів України;
 • навчально-виховна, побудована на принципах національних та загальнолюдських цінностей, гуманізму й високої моралі, патріотизму і любові до України;
 • спортивно-виховна щодо сприяння підготовці олімпійського резерву та підготовки кваліфікованих фахівців у сфері послуг фізичної реабілітації й оздоровлення;
 • господарська, яка спрямована на формування ресурсного потенціалу, необхідного для проведення успішної діяльності Центру.

За напрямом реалізації науково-дослідної функції головними завданнями Центру є:

 • проведення досліджень з проблем методики професійної освіти на основі новітніх інформаційних технологій;
 • розробка стратегії професійно-технічної підготовки фахівців у сфері послуг;
 • розробка дидактичних засад впровадження у навчальний процес новітніх виробничих  технологій, що застосовуються у сфері послуг;
 • організація та проведення професійної підготовки педагогічного й інженерно-технічного персоналу, орієнтованої на сучасні дидактичні технології;
 • організація і проведення експертизи та сертифікації виробництв у сфері послуг.

За напрямом реалізації освітньо-професійної функції на Центр покладається:

 • поєднання загальноосвітньої і вищої професійної підготовки фахівців у сфері послуг, здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до покликань, інтересів іздібностей випускників середніх шкіл (підготовка);
 • здобуття нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі попередньо здобутої в навчальному закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь та навичок (перепідготовка);
 • організація навчання, що сприяє поглибленню знань з фундаментальних і прикладних дисциплін, новітніх технологій у сфері послуг, з метою підвищення кваліфікації на основі попередньо отриманої спеціальності (підвищення кваліфікації).

За напрямом реалізації навчально-виховної функції у Центрі передбачається створення умов:

 • розвитку здібностей, талантів та задоволення інтересів, духовних запитів і потреб щодо професійної орієнтації (поза вузівська навчально-виховна робота);
 • задоволення пізнавальних потреб та рівня освіченості, розвиток і вдосконалення особистості людини (самоосвіта і виховання);
 • формування фізичної й духовної гармонії та культури (фізичне виховання).

За напрямом реалізації навчально-виробничої функції у Центрі здійснюється:

 • формування та розвиток професійних умінь і навичок виконання робіт у сфері послуг за кваліфікаційним рівнем "Робітник"
 • формування та розвиток професійних умінь і навичок виконання робіт у сфері послуг за кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст";
 • формування та розвиток професійних умінь і навичок виконання робіт у сфері послуг відповідно до кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, акредитованих у Центрі.

За напрямом реалізації спортивно-виховної діяльності Центр проводить заходи:

 • формування та розвитку загальнофізичної культури тих, хто навчається і тих, хто залучений до навчально-виховного процесу й наукової діяльності;
 • розвитку здібностей і талантів з фехтування, футболу, картингу, інших видів спорту, у тому числі й спеціальних.

За напрямом реалізації господарської діяльності на Центр покладається:

 • створення механізмів реалізації фінансово-економічної стратегії Центру щодо  освітньо-професійної,   навчально-виховної  та  науково-технічної діяльності;
 • формування й розвиток матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної, навчально-виховної, навчально-виробничої та науково-технічної діяльності;
 • розвиток аудиторної, лабораторної та виробничої інфраструктури Центру;
 • медичне, реабілітаційно-оздоровче, профілактичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу;
 • організація побуту та харчування осіб, які навчаються в Центрі;
 • надання транспортних, торговельних та інших послуг для учасників навчально-виховного та науково-дослідного процесу;
 • організація й проведення видавничої діяльності та реалізація видавничої продукції через торговельну мережу.

Адміністрація і Педагогічна рада Центру у своїй Концепції виходять з основоположної ідеї про те, що майбутні випускники мають бути фахівцями, всебічно підготовленими для життя і праці у ХХІ столітті. В основі Концепції лежить "модель спеціаліста сфери послуг" з обраних спеціальностей. Йдеться не тільки про знання і навички своєї вузької професії, але широкий загальний кругозір, культурно-освітній рівень,  комп'ютерну і естетико-психологічну підготовку. 

Модель сучасного спеціаліста сфери обслуговування  передбачає оволодіння кількома десятками різноманітних дисциплін, які умовно можуть бути згруповані у три блоки – загальноосвітніх, фахово-фундаментальних і фахово-спеціальних. Вся науково-навчальна робота Центру підпорядковується логіці,  методології у поєднанні з методикою, органічному взаємозв’язку окремих дисциплін між собою, прищепленню і набуттю фахівцями практичних навичок та умінь.

Усі підрозділи Центру (наукові, навчальні, методичні, технічні, майстерні та лабораторії) зосереджують свою увагу на новітніх  педагогічних технологіях підготовки майбутніх фахівців сервісних спеціальностей.

Наша адреса:

   03045 м.Київ,
   Столичне шосе 98-А
   Тел: 259 47 06,  259 51 86,  259 52 33
   Тел./факс 259 41 58 

Електронні адреси:

Їхати: автобусом № 43, або маршрутним таксі № 567 від М "Видубичі" до зупинки "Металобаза"

Вступникам до ЦЕНТРУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ ...
ЦЕНТР ГОТУЄ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ ДЛЯ АВТОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ, СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ

Переваги навчання в Центрі

 • Розвинена матеріально-технічна база
 • Працюють гуртки, клуби, спортивні секції
 • Дружній колектив
 • Проходження практики на станції технічного обслуговування «Мерседес»
 • Співпраця німецько - українським підприємством «Глазуріт»
 • Співпраця з корпорацією «Укравто»

Детальніше ...