Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

шановий АБІТУРІЄНТ

Правила прийому
до Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України
у 2014-2015 навчальному році

ПЛАН ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
відеопрезентації професій

Розроблено відповідно до
Типових правил прийому до ПТНЗ України,
затверджених наказом МОН від 14.05.2013 №499
 зі змінами згідно наказу МОН № 344 від 19.04.2014 р.

1. Загальна частина

1.1. До Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (далі ННЦ ПТО НАПН України) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах які мають повну чи базову загальну середню освіту.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

 • Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
 • Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
 • Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до ННЦ ПТО НАПН України здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст та кваліфікований робітник.

1.4.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету України, або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг   з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ННЦ ПТО НАПН України здійснює приймальна комісія за такими професіями та спеціальностями:

 • кваліфікований робітник:


п/п

Назва професії

На базі якої освіти

Кількість осіб

Термін навчання

1.

Секретар керівника (організації, підприємства, установи), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Базова загальна середня
(9класів)

25

З р.

2.

Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)

Базова загальна середня
(9класів)

78

З р.

3.

Слюсар з ремонту автомобілів

Повна загальна середня         
(11 класів)

60

1р.

4.

Електрогазозварник, рихтувальник кузовів

Повна загальна середня         
(11 класів)

25

1,5 р.

5.

Маляр, лакувальник (автомобілів)

Повна загальна середня
(11 класів)

26

1 р.

 • молодший спеціаліст:


п/п

Назва спеціальності

На базі якої освіти

Кількість осіб

Термін навчання

1.

Діловодство

Повна загальна середня
(11 класів)

18

З р.

2.

Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікований робітник

50

2 р.

3.

Організація      обслуговування      на транспорті

Кваліфікований робітник

25

2,5 р.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ННЦ ПТО НАПН України, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ННЦ ПТО НАПН України на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі   Типових правил прийому до ПТНЗ України та затверджуються директором не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів, проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ННЦ ПТО НАПН України, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ННЦ ПТО НАПН України доводяться до відома вступників через    засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
 • форми та ступневість навчання;
 • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
 • перелік вступних випробувань за професіями ( спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;
 • загальний порядок зарахування, порядок зарахування  вступників,  які  мають однаковий конкурсний бал, та порядок пільгового зарахування по кожній професії;
 • порядок розгляду оскаржень результатів конкурсного відбору;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються з 26.05.2014 по 22.08. 2014 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ННЦ ПТО НАПН України із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" (випускники ННЦ ПТО НАПН України та інших професійно-технічних навчальних закладів для навчання на третій ступені професійно-технічної освіти) (оригінал, або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-У);
  6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу;
 • вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, військовий квиток або посвідчення про приписку ( відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ННЦ ПТО НАПН України проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту, середнього бала атестата про повну загальну середню освіту або за результатами вступних випробувань.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Випускники ННЦ ПТО НАПН України та інших професійно-технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти, зараховуються на третю ступінь на основі конкурсного відбору.

4.4. Конкурсний   відбір   осіб   на третю  ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, які визначаються ННЦ ПТО НАПН України, а саме, шляхом порівняння і аналізу результатів вступних робіт з профілюючого предмету.

4.5. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Підготовка робітників високого рівня   кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється на базі 2-го ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напрямку (спеціальності).

4.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються на навчання до ННЦ ПТО НАПН України поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 05 квітня 1994 року « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким Законом України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, у тому числі громадяни віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних результатів вступних випробувань;
 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням;

5.2. Зараховуються позачергово за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу Ш ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу П ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ННЦ ПТО НАПН України за відповідними професіями (спеціальностями) на третю ступінь;
 • особи, які вступають до ННЦ ПТО НАПН України за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує списки осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ННЦ ПТО НАПН України за державним замовленням, або контрактом з юридичними та фізичними особами.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ННЦ ПТО НАПН України здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше, ніж за 5 днів до початку занять.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ННЦ ПТО НАПН України може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів ( підприємством, організацією, тощо) і випускником ( для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ННЦ ПТО НАПН України на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України, або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у Державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення здійснюється у межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ННЦ ПТО НАПН України. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

6.2. Особам, які не зараховані до ННЦ ПТО НАПН України, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору вступників зберігаються 1 рік, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ННЦ ПТО НАПН України здійснюється Департаментом освіти і науки, молоді і спорту Виконавчого органу Київради (КМДА).

Схвалено педагогічною радою ННЦ ПТО НАПН України
протокол № 2 від 19.11.2013 року.

ПЛАН ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ


АДЕРСА ЦЕНТРУ:

03045, м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98 .

Їхати від метро "Видубичі" автобусом № 43, або маршрутним таксі № 567 до зупинки "Металобаза"

Тел.: 259-44-58, приймальна комісія 259-47-06

Схема проїзду:

shema